Regulamin

1. Wyrażenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

YOYO – YOYO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. 3-go Maja 25, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000155757, posiadająca nr NIP 937-23-82-818 oraz nr REGON 072854074, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 110 000, będąca podmiotem prowadzącym Program Partnerski Odpoczne.pl.

Program Partnerski Odpoczne.pl – to zorganizowany jako całość serwis internetowy pod adresem http://partner.odpoczne.pl// umożliwiający współpracę z Odpoczne.pl, polegającą na pozyskiwaniu Danych kontaktowych Użytkowników w celu umożliwienia YOYO rozpoczęcia procedury skorzystania przez Użytkownika z Produktu, w zamian za zapłatę Wynagrodzenia.

Regulamin - oznacza Regulamin Programu Partnerskiego Odpoczne.pl (niniejszy regulamin) wraz załącznikami, dostępny pod adresem URL http://partner.odpoczne.pl/regulamin.html.

Partner – oznacza osobę fizyczną, osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą albo osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, a której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadającą miejsce stałego zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która poprzez dokonanie Rejestracji otrzymała status Partnera w Programie Partnerskim http://partner.odpoczne.pl/ uzyskując własny Login.

Użytkownik - podmiot korzystający z usług Serwisu, który w szczególności może wypełnić Formularze.

Serwis - oznaczony nazwą system stron www prowadzony przez Partnerów, stanowiący zbiór dokumentów HTML statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami, posadowione na serwerze internetowym pod wyznaczonymi adresami oraz posiadające bezpośredni dostęp do ogólnokrajowej sieci przesyłu danych, podłączonej do światowych zasobów Internetu, które umożliwiają Użytkownikom wypełnianie Formularzy.

Formularze - stanowią jedną z funkcji Serwisu, która oznacza zgłoszenie przez Użytkownika zainteresowania Produktami w ramach Programu Partnerskiego Odpoczne.pl, stanowiące podstawę do rozpoczęcia procedury skorzystania przez Użytkownika z Produktów.

Formularz Rejestracji - oznacza formularz umożliwiający podanie danych koniecznych do zawarcia niniejszej Umowy udostępniany przez YOYO w Programie Partnerskim Odpoczne.pl.

Rejestracja – oznacza zaakceptowane przez YOYO prawidłowe i zgodne ze stanem faktycznym wypełnienie przez Partnera Formularza Rejestracji i złożenie oświadczenia o akceptacji Regulaminu, co jest podstawą do zawarcia Umowy.

Umowa – umowa pomiędzy YOYO a Partnerem, której podstawę stanowi niniejszy Regulamin.

Tabela Prowizji - oznacza tabelę zawierającą stawki Wynagrodzenia udostępnianą przez YOYO Partnerom w formie elektronicznej pod URL http://partner.odpoczne.pl/tabela-prowizji.html.

Wynagrodzenie - oznacza kwotę przysługującą Partnerowi z tytułu Umowy, zgodnie z Tabelą Prowizji.

Konto Partnera - oznacza rejestr Partnera obejmujący jego Wynagrodzenie oraz wszelkie operacje podejmowane przez Partnera w Programie Partnerskim Odpoczne.pl oraz listę działań podjętych przez Użytkowników w/w serwisu.

Produkty - oznaczają produkty i usługi turystyczne oraz inne, oferowane przez YOYO za pośrednictwem Programu Partnerskiego Odpoczne.pl.

Materiały reklamowe - materiały dostarczane przez Program Partnerski Odpoczne.pl, dotyczące Produktów zawierające w szczególności elementy grafiki i elementy aktywne.

Określenia niezdefiniowane w ust. 1 tłumaczy się zgodnie z zasadami powszechnie przyjętymi w branży, w której działają Strony Umowy.

Dane kontaktowe: danymi kontaktowymi Użytkownika, których pozyskanie stanowi wykonanie Umowy są: imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych w ramach Programu Partnerskiego Odpoczne.pl.

2. Zawarcie Umowy i jej przedmiot

Program Partnerski Odpoczne.pl funkcjonuje na zasadach określonych w Regulaminie.

W celu zawarcia Umowy Partner musi wykonać procedurę rejestracji.

Formularz Rejestracji jest dostępny pod adresem URL http://partner.odpoczne.pl/zarejestruj.html

Dokonując Rejestracji Partner akceptuje:

 • otrzymywanie na wskazany w Formularzu Rejestracji adres poczty elektronicznej Partnera informacji i oświadczeń dotyczących Programu Partnerskiego Odpoczne.pl,
 • otrzymywanie na wskazany w Formularzu Rejestracji adres poczty elektronicznej Partnera informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 • przetwarzanie przez YOYO danych osobowych podanych przez Partnera, Regulamin, Tabelę Prowizji i Produkty oferowane przez YOYO.

Umowa pomiędzy YOYO a Partnerem zostaje zawarta w momencie zaakceptowania przez YOYO Formularza Rejestracji wysłanego przez Partnera poprzez Rejestrację Partnera oraz założenie Konta Partnera i nadanie Partnerowi Loginu, co Partner potwierdza poprzez uruchomienie linku przesłanego na wskazany w Formularzu Rejestracji prawidłowy adres poczty elektronicznej Partnera.

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

Przedmiotem Umowy jest pozyskiwaniu Danych kontaktowych Użytkowników w celu umożliwienia YOYO rozpoczęcia procedury skorzystania przez Użytkownika z Produktu oferowanych przez YOYO w ramach Programu Partnerskiego Odpoczne.pl, poprzez stałe prezentowanie Materiałów reklamowych w Serwisach na zasadach określonych w Regulaminie, w zamian za wypłatę Wynagrodzenia.

3. Prawa i obowiązki Partnera

W ramach wykonywania przedmiotu Umowy i wyłącznie w celu jej realizacji Partner ma prawo do:

 • używania w Serwisach Materiałów Reklamowych udostępnionych w tym celu przez YOYO,
 • promowania Serwisów we własnym zakresie, z poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji i zasad ustalonych przez YOYO,
 • otrzymania Wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami Umowy.

W ramach wykonywania przedmiotu Umowy Partner ma obowiązek:

 • wykonywać Umowę w sposób zgodny z powszechnie obowiązującym prawem oraz Regulaminem,
 • zamieszczać Formularze w Serwisach,
 • dokonywać niezwłocznie aktualizacji prezentacji w Serwisach na podstawie otrzymywanych od Programu Partnerskiego Odpoczne.pl aktualizacji Materiałów reklamowych,
 • promować Serwisy w sposób nie naruszający wizerunku, renomy oraz dóbr osobistych i materialnych YOYO, Partnerów lub jakiejkolwiek osoby lub podmiotu oraz w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego oraz powszechnie przyjętymi zasadami etyki,
 • podawać na każde wezwanie YOYO adresy URL stron internetowych tworzących Serwisy Partnera,
 • zasięgać opinii i otrzymywać zgodę YOYO na zmiany sposobu prezentacji w Serwisach udostępnionych Partnerom Materiałów reklamowych,
 • informować niezwłocznie YOYO o zmianie danych wskazanych w Formularzu Rejestracji, w szczególności w zakresie danych niezbędnych do wypłaty Wynagrodzenia a Partner będący przedsiębiorcą zobowiązany jest dołączyć do pierwszej faktury/rachunku, odpowiednio w zależności od formy organizacyjnej przedsiębiorstwa, kserokopie: odpisu aktualnego z KRS nie starszego niż trzy miesiące od dnia wydania, lub wypisu z ewidencji działalności gospodarczej nie starszego niż rok od daty wydania, zaświadczenia o nadaniu numeru REGON, decyzji o przyznaniu numeru NIP, potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku VAT (jeśli jest płatnikiem tegoż podatku).

Bez uzyskania stosownego pozwolenia YOYO, Partnerowi zabrania się:

 • wykorzystywania Materiałów reklamowych w całości lub części na innych polach eksploatacji niż w ramach i w celu wykonywania przedmiotu Umowy,
 • wykorzystywania udostępnianego oprogramowania i danych dostarczanych w XML'ach na potrzebę budowania tzw. "zaplecza" pod systemy wymiany linków,

4. Prawa i obowiązki Programu Partnerskiego Odpoczne.pl

YOYO może udostępniać Partnerom wzory reklamowe służące promocji Programu Partnerskiego Odpoczne.pl i/lub Produktów w różnej postaci, w szczególności: banery, znaki graficzne oraz animowane kreacje reklamowe.

YOYO ma obowiązek:

 • udostępniać Partnerom Materiały reklamowe,
 • gwarantować prawidłowe działanie kodów html, php oraz innych w dostarczanych Materiałach reklamowych i udostępnionych wzorach reklamowych,
 • udostępniać Partnerom aktualizacje Materiałów reklamowych i wzorów reklamowych.

YOYO ma prawo do bieżącej kontroli prezentacji w Serwisach Partnera, a w razie stwierdzenia uchybień w tym zakresie - prawo do żądania dokonania zmian zgodnie ze wskazówkami YOYO lub żądania natychmiastowego usunięcia prezentacji.

YOYO ma obowiązek zapewnić obsługę Użytkowników, których Dane kontaktowe zostały pozyskane przez Partnera.

5. Wynagrodzenie

YOYO, w ramach prawidłowo wykonywanej Umowy, wypłaca Partnerom Wynagrodzenie w wysokości zgodnej z aktualną Tabelą Prowizji, która jest nieodłączną częścią niniejszego regulaminu.

Wynagrodzenie należne Partnerowi jest wypłacane do 20 dnia danego miesiąca jeżeli suma prowizji przyznanych Partnerowi między pierwszym a ostatnim dniem miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynosi co najmniej 100 zł (słownie: sto złotych) brutto.

Jeżeli suma prowizji przyznanych Partnerowi między pierwszym a ostatnim dniem danego miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty, nie osiągnie co najmniej 100 zł (słownie: sto złotych) podlega ona kumulacji w następnych okresach rozliczeniowych a Wynagrodzenie zostaje wypłacone po przekroczeniu limitu określonego w ust. 2.

Partnerowi przysługuje wynagrodzenie za okres do dnia rozwiązania Umowy.

Wynagrodzenie wypłacane jest przelewem bankowym na rachunek bankowy Partnera podany w Formularzu Rejestracji.

Wszelkie rozliczenia pieniężne z Partnerami będą prowadzone z dokładnością do grosza, w ten sposób, że gdy wartość będzie mniejsza, niż pięć, YOYO dokona zaokrąglenia w dół, a w przypadku gdy wartość wynosić będzie od pięciu do dziewięciu - w górę.

Wynagrodzenie należne Partnerom, którzy prowadzą działalność gospodarczą i są płatnikami podatku VAT wypłacane jest na podstawie faktur VAT wystawianych przez Partnera, gdzie kwota Wynagrodzenia jest kwotą brutto zawierającą odpowiednią stawkę podatku VAT.

Wynagrodzenie należne Partnerom, którzy prowadzą działalność gospodarczą i nie są płatnikami podatku VAT wypłacane jest na podstawie rachunku wystawianego przez Partnera, gdzie kwota Wynagrodzenia jest kwotą brutto.

Wynagrodzenie należne Partnerom, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej, wypłacane jest na podstawie umowy-zlecenia, która generowana jest automatycznie w chwili przekroczenia przez Partnera limitu określonego w ust.2., gdzie kwota Wynagrodzenia jest kwotą brutto. Do umowy-zlecenia generowany jest rachunek, który uwzględnia należne składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy zgodnie z Formularzem Rejestracji. Wynagrodzenie do wypłaty dla Partnera zostanie pomniejszone o należne składki i podatek.

Termin płatności nie może być krótszy niż 14 dni od dnia doręczenia faktury/rachunku do YOYO.

6. Rozwiązanie i wypowiedzenie Umowy

Umowa może być rozwiązana przez YOYO lub Partnera z zachowaniem 14 dniowego terminu wypowiedzenia.

W przypadku rażącego naruszenia obowiązków Partnera, w tym publikowania nieprawdziwych informacji, lub naruszenia innych postanowień Regulaminu, YOYO może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia przesyłając oświadczenie o rozwiązaniu Umowy na wskazany w Formularzu Rejestracji adres poczty elektronicznej Partnera ze skutkiem na dzień doręczenia tegoż oświadczenia.

Po rozwiązaniu Umowy Partner jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia ze swoich serwisów oferty Produktów.

7. Odpowiedzialność i zasady poufności

YOYO nie ponosi odpowiedzialności za:

 • jakiekolwiek straty majątkowe lub moralne stron Umowy lub osób trzecich takie jak m.in. utrata przychodów lub spodziewanych zysków czy też utrata możliwości prowadzenia działalności, a także szkody i inne skutki pozyskiwania przez Partnera danych osobowych w sposób niezgodny z prawem,
 • szkody powstałe w wyniku działania osób trzecich, innych podmiotów oraz nieprawidłowego działania czynników zewnętrznych niezależnych od Yoyo.pl, nie wypłacenie Wynagrodzenia jeżeli dane Partnera zawarte w Formularzu Rejestracji uniemożliwiają wykonanie przelewu bankowego.
 • niezgodne z prawdą wypełnienie danych osobowych znajdujących się w Formularzu Rejestracji.

Postanowienia Umowy oraz wszelkie informacje uzyskane w wyniku wykonywania niniejszej Umowy są poufne i nie mogą być bez pisemnej zgody drugiej Strony ujawniane osobom trzecim (tzn. osobom innym niż Strony Umowy), chyba że obowiązek przekazania informacji wynika z przepisów prawa.

Niewykonanie lub nienależyte wykonywanie przez Strony Umowy jakiegokolwiek z zobowiązań określonych w ust. 2 stanowić będzie rażące naruszenie przez tą Stronę obowiązków wynikających z Umowy.

8. Komunikacja

Strony wyznaczają pracowników odpowiedzialnych za koordynację współpracy przy wykonywaniu niniejszej Umowy:

 • ze strony YOYO: e-mail: pp@odpoczne.pl
 • ze strony Partnera:

Strony będą przekazywać sobie korespondencję w formie e-mail na poniższe adresy:

 • do YOYO: PP Odpoczne.pl, YoYo sp. z o.o., ul. 3-go Maja 25, 43-300 Bielsko-Biała
 • do Partnera:

Wszelkie informacje i oświadczenia Stron Umowy uważa się za doręczone poprzez przesłanie ich na w/w adresy poczty elektronicznej.

W bieżącej działalności dopuszcza się również inne formy komunikacji takie jak poczta, kurier (43-300 Bielsko-Biała, ul. 3-go Maja 25), fax (033 810 13 92).

9. Zmiany i postanowienia końcowe

YOYO zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, Tabeli Prowizji i oferty Produktów dostępnych w Programie Partnerskim Odpoczne.pl w każdym czasie, zamieszczając zmiany w postaci elektronicznej pod adresem URL http://partner.odpoczne.pl/tabela-prowizji.html.

W przypadku zmiany Regulaminu, Tabeli Prowizji lub oferty Produktów Finansowych Partner może wypowiedzieć Umowę w ciągu 14 dni od dnia wejścia w życie zmian wskazanych w ust. 1.

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 10.03.2011 r. z późniejszymi zmianami.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.